29 Μαρ 2008

ΑΣΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΗΤΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.
Έφτασε στα χέρια μας η έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τον Ασωπό μετά τους ελέγχους που έκανε σε 19 εταιρείες.
Από 40 σελίδες παραθέτουμε μερικά μόνο αποσπάσματα.
Ένα σχόλιο μόνο. ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
...Προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η διασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο της τήρησης των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα...
Στον κατάλογο της Κ.Υ.Α. 26857/553/88, με τις ουσίες «που θα μπορούσαν να έχουν βλαπτικά αποτελέσματα για τα υπόγεια ύδατα» περιλαμβάνεται το χρώμιο και οι ενώσεις του. Η Κ.Υ.Α. αυτή (με επισπεύδουσα αρχή το ΥΠΕΧΩΔΕ), ουδέποτε εφαρμόστηκε από κανένα των εμπλεκομένων...

Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα η κατά περίπτωση αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση τους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, απαγορεύει κάθε απόρριψη στο υδατικό περιβάλλον...
8. Καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειρίζεται/διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Άδεια Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06...

12. Από τις ως άνω απαντήσεις των Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας, επιβεβαιώνεται ότι η Δ/νση Ανάπτυξης χορηγούσε Άδειες Λειτουργίας σε βιομηχανίες που επρόκειτο να προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων τους, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούμενη την έκδοση από τη Δνση ΧΩ.ΟΙ.ΠΕ. Άδειας Διάθεσης αποβλήτων. Η επικαλούμενη «πάγια πρακτική» δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου. Αντιθέτως, η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (όπως και η προηγούμενη Φ15/οικ. 5239/245/98) προβλέπει ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, την έκδοση Άδειας Διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων. Ομοίως και η Υ.Δ. Ε1β.221/65 στο άρθρο 14 προβλέπει την έκδοση Άδειας Διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων από την Πολεοδομική Υπηρεσία...

Το κυριότερο, δεν φαίνεται να τυγχάνουν εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και από τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες και παραμένουν ανενεργές...

Οι εταιρείες που προβαίνουν σε απόρριψη επικινδύνων υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό δεν έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ενσωματωθεί η διαδικασία τήρησης των ποιοτικών ορίων των απορριπτομένων σε υδατικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001...

Δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης και προστασίας της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, καθώς και Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νερών αυτού, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι 23-12-2006, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2007, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων»...

Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει ότι οι Άδειες Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αντικαθιστούν τις Άδειες Διάθεσης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (ορθώς, κατά την άποψη των υπογραφόντων, καθόσον η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 είναι μεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη της Υ.Δ. Ε1β/221/65, στο δε άρθρο 20 αυτής αναφέρεται ότι από, την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτής ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν)...
Τα παραπάνω δίδουν την εικόνα στεγανών και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των Υπουργείων. ..

α. Εννέα εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας (αδειοδοτούσα Αρχή η Ν.Α. Βοιωτίας) χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων τους, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν μόνο αποφάσεις έγκρισης μελέτης επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης (μία εταιρεία άδεια επαναχρησιμοποίησης, ωστόσο η Α.Ε.Π.Ο. προβλέπει Άδεια Διάθεσης) των υγρών αποβλήτων τους από τη Δ/νση Υγείας της Ν/Α Βοιωτίας.
β. Πέντε εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας, χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης λυμάτων-υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση, ωσαύτως, των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Μία εταιρεία, η οποία απορρίπτει λύματα-υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Ασωπό, είχε λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας ένα έτος πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης των αποβλήτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος, χωρίς την απαιτούμενη (προσωρινή, έστω) Άδεια Διάθεσης αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ. Για δύο εταιρείες που έχουν λάβει οριστική Άδεια Διάθεσης των βιομηχανικών τους αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό, από τα στοιχεία των φακέλων δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της απαίτησης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) για έλεγχο (δειγματοληψίες κ.λ.π.) από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας της σωστής λειτουργίας των τεχνικών έργων (μονάδων επεξεργασίας) στο διάστημα που μεσολαβεί από την προσωρινή άδεια διάθεσης στον Ασωπό μέχρι τη χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης.
ε. Όσον αφορά σε αυτές τούτες τις δεκατέσσερις εταιρείες των ανωτέρω παραγράφων Δ4α,β, οι Άδειες Λειτουργίας τους πάσχουν νομιμότητας, καθόσον ελλείπει απαιτούμενο δικαιολογητικό (Άδεια Διάθεσης αποβλήτων), κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98 του Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65...
Για μια άλλη εταιρεία, δεν βρέθηκε Άδεια Λειτουργίας. Τα στοιχεία από τον έλεγχο της Ε.Υ.Ε.Π. επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία αυτή λειτουργεί από μακρού χωρίς Άδεια Λειτουργίας...
Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:
Αναζητούνται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες:
1.για τους εκδώσαντες τις Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εταιρειών που διαθέτουν υπεδαφίως επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να εφαρμοστούν οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 για την προστασία των υπογείων νερών, με αποτέλεσμα την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος (με τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης των υπογείων υδάτων) και, κατ΄ επέκταση, τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
2.για τους εκδώσαντες τις Άδειες Λειτουργίας εταιρειών, χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-βιομηχανικών τους αποβλήτων.
3.για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους (εισηγητές-προϊσταμένους).
4.για τις εμπλεκόμενες εταιρείες (ποινικές ευθύνες).
...Με τις υγείες μας... το γάργαρο εξασθενές και χρωμιωμένο νεράκι και τα προϊοντα γης που τρώμε !!!

Εδώ θα βρείτε τα πρόστιμα που έριξε το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις εταιρείες.

http://asopossos.wordpress.com/2008/03/05/%ce%91%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf/

και εδώ

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=27740904

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι γινεται και με αυτη την ιστορια βρε παιδια.....και ολα αυτα καταλιγουν στο πιατο μας.
:(
Κριμα και ακομα καποιοι δεν εχουν παρει χαμπάρι το μεγεθος.

Αληθεια...καπου διαβασα για τη αυξηση του καρκινου -σε μια μελετη που ειχε γινει- για τις περιοχες που ειναι γυρω απο το Ασωπο. Απιστευτα τα νουμερα!!!!!!!!!

Την καλησπερα μου
Ελενη

Βάσσια είπε...

Καλημέρα.
Αυτή η υπόθεση έφτασε στο "αμήν" κι είδε τα φώτα της δημοσιότητας.
Δεν θα υπάρχουν άλλες;
Βιομηχανίες χωρίς μελέτες διάθεσης αποβλήτων και άδειες;

Όταν θα έχει ολοκληρωθεί το κακό, τότε θα ευαισθητοποιηθούν, αργά ξανά.

BUTTERFLY είπε...

Θα αποδωθει τουλαχιστον δικαιοσυνη εστω και αργα; Προς δικαιωση των παθουντων και προς παραδειγματισμο των υπολοιπων!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είπε...

Καλό μήνα!!!
Η πρόχειρη μελέτη που υπάρχει για τους θανάτους από καρκίνο στην περιοχή ειναι ανατριχιαστική Ελένη...
Δε νομίζω Βάσσια μου να ευαισθητοποιηθεί και τότε κανείς (βλέπε Ηλεία και φωτιές)...
Πεταλούδα πιπέρι στο στόμα, άκου λέξεις, απόδοση δικαιοσύνης, δικαίωση και παραδειγματισμό...

Ανώνυμος είπε...

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΩΛΟ-ΧΟΝΤΡΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΥΛΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ!!!!ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!!ΤΟΣΑ ΦΑΓΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!!!!

Doxakis είπε...

Η δική μου εύλογη ερώτηση :

γιατί δεν ανακοινώνονται τα ονόματα των ένοχων επιχειρήσεων;

ως πότε θα τους προστατεύουν MME και πολιτεία;

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ 19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ???

Ανώνυμος είπε...

τι ψαχνετε ρε παιδια.εμεις που μενουμε στα οινοφυτα ξερουμε καλυτερα απο ολους.και που τα εχουμε πει τιποτε δεν γινεται.ολα τα μεγαλα εργοστασια ρυπαινουν ασυστολα με φουλ καυσαερια μετα το μεσημερι που κλεινουν οι υπηρεσιες ελεγχου.δεν αντεχουμε να αναπνευσουμε καθολου.το βραδυ δεν αντεχεις εξω.οσο για τον ασωπο οτι και να δειχνουν οτι και να λενε αν ερθεις εδω θαδεις μονο σου την πραγματικοτητα.Αλλα οταν εχουμε εδω στα οινοφυτα κολοσους οπως¨βιοχαλκο,ετεμ,10 εργοστασια αλουμινιου,χαλκου,σιδηρου,ανακυκλωση ελαστικων,μπαταριες,οξεα,φαρμακα,χημικα,κοτετσα,γουρουνια,βαφες ολα αυτα χυνονται στο ποταμι και μετεπειτα στο χαλκουτσι που κανουμε ωραιοτατα μπανιο το καλοκαιρι.με λιγα λογια ειμστε πεθαμενοι

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είπε...

Στην έκθεση που έχουμε στα χέρια μας δεν υπάρχουν τα ονόματα των εταιρειών...
δεν είναι δύσκολο να ξέρουμε ποιες είναι, το θέμα είναι να ειπωθούν τα ονόματα από τα επίσημα χείλη...
όσο για αυτά που αναφέρει ο 5:44, είναι έτσι και χειρότερα, δυστυχώς...
Ζητείται ΕΛΠΙΔΑ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ Πρόστιμα σε 20 (!!!) βιομηχανίες που μολύνουν τον Ασωπό ??? ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ??? ΕΜΠΡΟΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΕΡΟΥΝ ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ.
- ΤΑ ΠΡΟΣΤΗΜΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!!

" .... Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ επιβάλονται σε 20 εταιρείες που ρυπαίνουν την περιοχή του Ασωπού ποταμού στην Αττική, μετά την ανίχνευση βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα.
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δεσμεύτηκε για σφράγισμα των επιχειρήσεων αν δεν συμμορφωθούν, ανακοινώνοντας παράλληλα τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου για τα περιβαλλοντικά πρόστιμα στα 2 εκατ. ευρώ.

«Από το 2004 (???ΣΩΠΑ!!) γίνονται συνεχείς έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιοχή του Ασωπού ποταμού. Μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν διαπιστωθεί 23 παραβάσεις και είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 530.000 ευρώ» (ΠΟΥΝΤΑ ?) δήλωσε ο Γιώργος Σουφλιάς σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (ΠΟΤΕ?? )
«Από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό ποταμό, οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εντάθηκαν και ήδη έχουν ξεπεράσει τους 50» συνέχισε.
Οι φάκελοι των νέων παραβάσεων θα αποσταλούν στις αρχές αδειοδότησης με εντολή να επανεξεταστούν οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί και να τεθεί συγκεκριμένο χρονικό όριο συμμόρφωσης των παραβατών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους εντός του ορίου θα ακολουθήσει το προσωρινό ή και οριστικό κλείσιμό τους. (ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!!)

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέρους των ελέγχων αυτών, επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ σε 20 εταιρείες και όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είπε...

πολύ σωστή η παρέμβαση του οικολόγου πράσινου...
εδώ θα βρείτε τα πρόστιμα που έριξε το ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ σε ποιες εταιρείες.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=27740904
και εδώ:
http://asopossos.wordpress.com/2008/03/05/%ce%91%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf/

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για το λινκ και τα σχόλια.

Δείτε κι εδώ για τις εταιρίες που ρυπαίνουν αλλά και για το όλο ιστορικό των προστίμων...

http://asopossos.wordpress.com/Οι-εταιρίες-που-επιβεβαιωμένα-ρυπαίν/

Sound of silence είπε...

ειναι πραγματικα τραγικο ολο αυτο ...
να δουμε που θα φτασουμε!!!
πόσο ακόμα???
για ποσο ακομα θα ζουμε σε αυτες τις αθλιες συνθηκες και οι μεγαλοβιομηχανοι και το κεφαλαιο θα καρπωνονται χρηματα εις βαρος της ζωης μας???
Αλλο ενα παραδειγμα πλουτοκρατιας σε βαρος πολιτων και περιβαλλοντος..http://latomeiatanagras.blogspot.com/

Ριξτε μια ματια...Δεν ειναι μακρια...Λιγα χιλιομετρα πιο περα απο τα Οινοφυτα...

Αν μπορειτε προσθεστε το blog στους φιλους σας...Να διαβασουν κι αλλοι...