29 Μαρ 2008

ΑΣΩΠΟΣ - ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΗΤΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.
Έφτασε στα χέρια μας η έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τον Ασωπό μετά τους ελέγχους που έκανε σε 19 εταιρείες.
Από 40 σελίδες παραθέτουμε μερικά μόνο αποσπάσματα.
Ένα σχόλιο μόνο. ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
...Προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι η διασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο της τήρησης των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα...
Στον κατάλογο της Κ.Υ.Α. 26857/553/88, με τις ουσίες «που θα μπορούσαν να έχουν βλαπτικά αποτελέσματα για τα υπόγεια ύδατα» περιλαμβάνεται το χρώμιο και οι ενώσεις του. Η Κ.Υ.Α. αυτή (με επισπεύδουσα αρχή το ΥΠΕΧΩΔΕ), ουδέποτε εφαρμόστηκε από κανένα των εμπλεκομένων...

Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα η κατά περίπτωση αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση τους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, απαγορεύει κάθε απόρριψη στο υδατικό περιβάλλον...
8. Καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειρίζεται/διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Άδεια Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06...

12. Από τις ως άνω απαντήσεις των Υπηρεσιών της Ν/Α Βοιωτίας, επιβεβαιώνεται ότι η Δ/νση Ανάπτυξης χορηγούσε Άδειες Λειτουργίας σε βιομηχανίες που επρόκειτο να προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων τους, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούμενη την έκδοση από τη Δνση ΧΩ.ΟΙ.ΠΕ. Άδειας Διάθεσης αποβλήτων. Η επικαλούμενη «πάγια πρακτική» δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου. Αντιθέτως, η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (όπως και η προηγούμενη Φ15/οικ. 5239/245/98) προβλέπει ως απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, την έκδοση Άδειας Διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων. Ομοίως και η Υ.Δ. Ε1β.221/65 στο άρθρο 14 προβλέπει την έκδοση Άδειας Διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων από την Πολεοδομική Υπηρεσία...

Το κυριότερο, δεν φαίνεται να τυγχάνουν εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και από τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες και παραμένουν ανενεργές...

Οι εταιρείες που προβαίνουν σε απόρριψη επικινδύνων υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό δεν έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ενσωματωθεί η διαδικασία τήρησης των ποιοτικών ορίων των απορριπτομένων σε υδατικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4859/726/9-3-2001...

Δεν έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης και προστασίας της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, καθώς και Πρόγραμμα Παρακολούθησης των νερών αυτού, που θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι 23-12-2006, σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2007, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων»...

Η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει ότι οι Άδειες Διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, αντικαθιστούν τις Άδειες Διάθεσης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (ορθώς, κατά την άποψη των υπογραφόντων, καθόσον η Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 είναι μεταγενέστερη και ειδικότερη διάταξη της Υ.Δ. Ε1β/221/65, στο δε άρθρο 20 αυτής αναφέρεται ότι από, την έναρξη ισχύος της, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτής ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν)...
Τα παραπάνω δίδουν την εικόνα στεγανών και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των Υπουργείων. ..

α. Εννέα εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας (αδειοδοτούσα Αρχή η Ν.Α. Βοιωτίας) χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων τους, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι εν λόγω εταιρείες διαθέτουν μόνο αποφάσεις έγκρισης μελέτης επεξεργασίας και υπεδάφιας διάθεσης (μία εταιρεία άδεια επαναχρησιμοποίησης, ωστόσο η Α.Ε.Π.Ο. προβλέπει Άδεια Διάθεσης) των υγρών αποβλήτων τους από τη Δ/νση Υγείας της Ν/Α Βοιωτίας.
β. Πέντε εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας, χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη από το άρθρο 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65 Άδεια Διάθεσης λυμάτων-υγρών αποβλήτων, αλλά ούτε καν εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων-υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση, ωσαύτως, των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ. Μία εταιρεία, η οποία απορρίπτει λύματα-υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Ασωπό, είχε λάβει Άδεια Λειτουργίας από τη Ν/Α Βοιωτίας ένα έτος πριν από την έκδοση της προσωρινής Άδειας Διάθεσης των αποβλήτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε, δηλαδή, επί ένα έτος, χωρίς την απαιτούμενη (προσωρινή, έστω) Άδεια Διάθεσης αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 (και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98) του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ. Για δύο εταιρείες που έχουν λάβει οριστική Άδεια Διάθεσης των βιομηχανικών τους αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό, από τα στοιχεία των φακέλων δεν διαπιστώθηκε η τήρηση της απαίτησης της Υ.Δ. Ε1β/221/65 (άρθρο 14, παρ. 1.1.3γ,δ,ε) για έλεγχο (δειγματοληψίες κ.λ.π.) από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας της σωστής λειτουργίας των τεχνικών έργων (μονάδων επεξεργασίας) στο διάστημα που μεσολαβεί από την προσωρινή άδεια διάθεσης στον Ασωπό μέχρι τη χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης.
ε. Όσον αφορά σε αυτές τούτες τις δεκατέσσερις εταιρείες των ανωτέρω παραγράφων Δ4α,β, οι Άδειες Λειτουργίας τους πάσχουν νομιμότητας, καθόσον ελλείπει απαιτούμενο δικαιολογητικό (Άδεια Διάθεσης αποβλήτων), κατά παράβαση των διατάξεων της Υ.Α. Φ15/οικ. 7815/615/05/05 και της προηγούμενης Υ.Α. Φ15/οικ. 5239/245/98 του Υπουργού Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 14 της Υ.Δ. Ε1β/221/65...
Για μια άλλη εταιρεία, δεν βρέθηκε Άδεια Λειτουργίας. Τα στοιχεία από τον έλεγχο της Ε.Υ.Ε.Π. επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία αυτή λειτουργεί από μακρού χωρίς Άδεια Λειτουργίας...
Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:
Αναζητούνται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες:
1.για τους εκδώσαντες τις Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) των εταιρειών που διαθέτουν υπεδαφίως επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς να εφαρμοστούν οι προβλέψεις της Κ.Υ.Α. 26857/553/88 για την προστασία των υπογείων νερών, με αποτέλεσμα την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος (με τη δημιουργία κινδύνων ρύπανσης και υποβάθμισης των υπογείων υδάτων) και, κατ΄ επέκταση, τη δημιουργία κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
2.για τους εκδώσαντες τις Άδειες Λειτουργίας εταιρειών, χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως Άδεια Διάθεσης των λυμάτων-βιομηχανικών τους αποβλήτων.
3.για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους (εισηγητές-προϊσταμένους).
4.για τις εμπλεκόμενες εταιρείες (ποινικές ευθύνες).
...Με τις υγείες μας... το γάργαρο εξασθενές και χρωμιωμένο νεράκι και τα προϊοντα γης που τρώμε !!!

Εδώ θα βρείτε τα πρόστιμα που έριξε το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις εταιρείες.

http://asopossos.wordpress.com/2008/03/05/%ce%91%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%8d%cf%88%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf/

και εδώ

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=27740904

Διαβάστε περισσότερα!

28 Μαρ 2008

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ


Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που αξίζει να στηριχθεί και να συμμετέχουμε!!!
http://earthhourhellas.wordpress.com/
Η πρωτοβουλία “H Ώρα της Γης” δημιουργήθηκε από τη WWF Αυστραλίας για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη μεγαλύτερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο πλανήτης μας. Αφορά στην συμβολική πράξη του να σβήσουμε τα φώτα μας για μία ώρα και έτσι να περάσουμε ένα δυνατό μήνυμα για την ανάγκη δράσης όσον αφορά το θέμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.
Στις 31 Μαρτίου 2007, 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι του Σύδνεϊ συμμετείχαν στην Ώρα της Γης και κατάφεραν να μειώσουν την κατάναλωση της πόλης τους κατά 10,2% σβήνωντας μονάχα τα φώτα τους για μία ώρα.

Αυτή η απλή πράξη άγγιξε την καρδιά πολλών ανθρώπων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αποτέλεσμα ήταν ότι στις 29 Μαρτίου 2008, εκατομμύρια άνθρωποι σε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, όπως η Κοπενχάγη, το Τορόντο, το Σικάγο, η Μελβούρνη, το Μπρισμπέιν, το Τελ Αβίβ και η Μανίλα, θα ενωθούν και θα σβήσουν τα φώτα τους στις 8 το βράδυ για μία ώρα, την ΄Ωρα της Γης.


Στην Ελλαδα δεν εχει αναλαβει καποιος επισημος φορεας την οργανωση της Ωρας της Γης για φετος. Ετσι δημιουργησαμε μια μικρη ομαδα στην Αιγινα και προσπαθουμε να προωθησουμε την ιδεα στο νησι, ετσι ωστε να είναι μετρησιμη η μειωση της καταναλωσης ρευματος και οι κατοικοι να κατανοησουν γιατι εχει σημασια να ειμαστε ευαισθητοποιημενοι και να δρουμε με συλλογικοτητα.

Ειναι απαραιτητη η βοηθεια σας για την προωθηση της ιδεας σε οσο περισσοτερο κοσμο γινεται και στην υπολοιπη Ελλαδα, ετσι ωστε αφενος να υπαρξει ενημερωση για το θεμα της υπερθερμανσης και πως μπορουμε να μειωσουμε τις εκπομπες ρυπων, και αφετερου του χρονου να συμμετεχει και η χωρα μας επισημα σε αυτη την παγκοσμια προσπαθεια.

H βοήθεια σας είναι πολυτιμη. Αν σας αρεσει η ιδεα της “Ωρας της Γης” σας καλουμε να ενημερωσετε οσο περισσοτερο κοσμο μπορειτε!

Μαζι μπορουμε περισσοτερα!

Ευχαριστουμε!

Ας κάνουμε την Ώρα της Γης πραγματικότητα και στην υπόλοιπη Ελλάδα! Διαβάστε περισσότερα!

18 Μαρ 2008

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ... ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΜΕΣΑ.
17 Μαρτίου 2008. Ελλάδα.
Πάνω από 80 νεκροί από τις φωτιές του καλοκαιριού, πάνω από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα καμμένα, χιλιάδες ζώα και σπίτια κατεστραμένα και βέβαια μια τεράστια οικολογική καταστροφή με πολύπλευρες συνέπειες.
Πάνω από 160 εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν από προσφορές πολιτών, εταιρειών, φορέων και την ομογένεια είναι μπλοκαρισμένα στο ταμείο αρωγής των πυροπλήκτων, χρήματα των πολιτών.


17 Μαρτίου 2008. Αλβανία. 16 νεκροί, αρκετοί αγνοούμενοι, πάνω από 300 τραυματίες, από δυστύχημα σε αποθήκη πυρομαχικών. ...ο υπουργός Αμυνας της Αλβανίας Φατμίρ Μεντίου παραιτήθηκε σήμερα μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε αποθήκη πυρομαχικών έξω από τα Τίρανα, ανακοινώθηκε από την αλβανική κυβέρνηση. «Η παραίτησή μου είναι μία πράξη ευθύνης», δήλωσε ο Μεντίου, ο οποίος πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τις διεξαγόμενες έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας... πηγή:http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_17/03/2008_225806
Πόσοι νεκροί χρειάζονται στην Ελλάδα για μία πράξη ευθύνης;


Πόσοι νεκροί χρειάζονται στην Ελλάδα για να βρεθούν οι υπεύθυνοι;


Πόσοι νεκροί χρειάζονται στην Ελλάδα για να αποδοθεί δικαιοσύνη άμεσα;
Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα πιο κάτω για τις πράξεις ευθύνης των Ελλήνων πολιτικών.
29-06-07, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ. Πολύδωρας: Την πατήσαμε.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=117920.
02-07-07, ΔΗM/ΦΟΣ: Λάθη έγιναν κύριε Υπουργέ; ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ:Λάθη. Όχι.
http://www.mopo.gr/main/Article.jsp?ArticleID=183680 .
26-08-07,Για «ασύμμετρη απειλή» κάνει λόγο η κυβέρνηση.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=826750 .
27-08-07,Ο «στρατηγός άνεμος» δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, λέει ο Β.Πολύδωρας.
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=826902.
19-11-07, Επίσπευση της ανοικοδόμησης.
http://news.pathfinder.gr/greece/politics/442722.html.


29-02-08,Αστεγοι οι πυρόπληκτοι ελέω γραφειοκρατίας.
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=27.02.2008,id=57667224.
18-03-08,«Ξέχασαν» τα μέτρα.
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=46101008.
Βροχή μηνύσεων για τις εγκληματικές παραλείψεις στις πυρκαγιές.
...«Είμαι ο πατέρας, ο σύζυγος και ο γιος έξι τραγικών θυμάτων που κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες, έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της 24ης Αυγούστου του 2007, πλησίον της Αρτέμιδας του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας. Και τώρα πρέπει να βρω τη δύναμη να υπερβώ την τραγικότητά μου, τη συντριβή μου και την ανυπόφορη μοναξιά μου και να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, για να εντοπιστούν και να υποστούν τις συνέπειες οι υπεύθυνοι για το μεγάλο έγκλημα και το ξεκλήρισμα όλης της οικογένειάς μου και κατ’ επέκταση των λοιπών θυμάτων της περιοχής».
Επτά μήνες μετά.
...Η οικογένεια του κ. Παρασκευόπουλου «χάθηκε» μαζί με άλλες 18 ψυχές (σ.σ. δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο χωριό) στον δρόμο, 1.500 μέτρα από τη Ζαχάρω. Εκεί όπου ένα πυροσβεστικό όχημα επανδρωμένο με τρεις εποχικούς πυροσβέστες που, όπως αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά «κατελήφθησαν από πανικό, απειρία και φόβο», είχε σταθμεύσει στη μέση του δρόμου, κλείνοντας τη διέλευση στα οχήματα. Στο πυροσβεστικό όχημα, παρά τα προβλεπόμενα στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, δεν επέβαινε ουδείς μόνιμος πυροσβέστης...


Ο λόγος που με έκανε να γράψω όλα αυτά είναι που ήρθε ξανά στη μνήμη μου η σπαρακτική περιγραφή εκείνης της Παρασκευής από τον επιζώντα, η εικόνα με τα αναμμένα καντηλάκια που είδα στο σημείο της τραγωδίας όταν πήγα εκεί, πέντε ημέρες μετά (από το σημείο μηδέν και οι φωτογραφίες) και η τραγική επιβεβαίωση της περιγραφής από τον τραγικό πατέρα, γιο και σύζυγο, επτά μήνες μετά.


...Παρασκευή βράδυ ψάχνοντας τον πιο αξιόπιστο τρόπο διαχείρισης και παράδοσης της βοήθειας μιλώ με έναν από τους επιζώντες του μακελειού της Αρτέμιδος, με τους 25 νεκρούς, ο οποίος μου μεταφέρει τον λόγο θανάτου τόσων ανθρώπων άδικα, όπως τα έζησε ο ίδιος. Αυτό ήταν .Δεν αντέχω άλλο...


Η τελευταία παράγραφος είναι απόσπασμα από την πρώτη ανάρτηση στο blog με τίτλο: ΠΩΣ ΣΗΚΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ.
Επτά μήνες τώρα δεν έχουμε δημοσιεύσει ούτε φωτογραφίες αλλά ούτε και έχουμε πει τα όσα μας μετέφεραν οι κάτοικοι, σεβόμενοι τη μνήμη των θυμάτων.
Μάλλον ήρθε η ώρα.
Διαβάστε περισσότερα!

13 Μαρ 2008

BANNERS ΓΙΑ ΤΟ BLOG ΜΑΣ


Eλληνες Ενεργοί ΠολίτεςΓια να μεταφέρετε και να εμφανίσετε αυτό το μπανερ στις ιστοσελίδες σας αντιγράψτε τον κώδικα που περιέχεται στο παρακάτω πλαισιο και επικολήστε τον όπου θέλετε να εμφανίζεται το μπανερ...================================


Ελληνες Ενεργοί ΠολίτεςΓια να μεταφέρετε και να εμφανίσετε αυτό το μπανερ στις ιστοσελίδες σας αντιγράψτε τον κώδικα που περιέχεται στο παρακάτω πλαισιο και επικολήστε τον όπου θέλετε να εμφανίζεται το μπανερ...===============================


Ελληνες Ενεργοί ΠολίτεςΓια να μεταφέρετε και να εμφανίσετε αυτό το μπανερ στις ιστοσελίδες σας αντιγράψτε τον κώδικα που περιέχεται στο παρακάτω πλαισιο και επικολήστε τον όπου θέλετε να εμφανίζεται το μπανερ...================================


Ελληνες Ενεργοί ΠολίτεςΓια να μεταφέρετε και να εμφανίσετε αυτό το μπανερ στις ιστοσελίδες σας αντιγράψτε τον κώδικα που περιέχεται στο παρακάτω πλαισιο και επικολήστε τον όπου θέλετε να εμφανίζεται το μπανερ...Ευχαριστούμε πολύ τη Χριστίνα με τις παραξενιές της που μας έφτιαξε αυτά τα ωραία banners. http://www.paraxenies.blogspot.com/ Διαβάστε περισσότερα!

7 Μαρ 2008

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

artwork by arxediamedia.blogspot.com

Αντιγραφή από http://nefelikas.wordpress.com/

Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας για (αποκριάτικες) διαφημίσεις:

Νιώθεις ότι η κυβέρνηση σου σε κοροϊδεύει; Πιστεύεις ότι τα ΜΜΕ σε έχουν ταράξει στο δούλεμα; Έχεις την υποψία ότι οι άρχοντες της διαπλοκής γελάνε εις βάρος σου;

Πλήρωσε τους με το ίδιο νόμισμα!

Έλα κι εσύ στην ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ και δείξε τους ποιοί νομίζεις ότι είναι οι πραγματικοί μασκαράδες.

Μία διαμαρτυρία αλλιώτικη από τις άλλες, ανοιχτή σε όλους όσους επιμένουν να εκφράζουν την άποψη τους ελεύθερα και δημόσια. Χωρίς κομματικά και συντεχνιακά καπελώματα, χωρίς χορηγούς και επισημότητες, χωρίς ταμπού και λογοκρισία.

Κυριακή 9 Μαρτίου στα Προπύλαια, στις 9 το βράδυ.

Για μία Καθαρή Δευτέρα…

maskarades.blogspot.com

Κάντε copy-paste το παραπάνω μήνυμα και στείλτε το με e-mail σε φίλους και γνωστούς. Κι αν προτιμάτε μια πιο σύντομη μορφή για να το στείλετε με SMS:

Έλα κι εσύ μασκαρεμένος στην ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ! Κυριακή 9/3 στα Προπύλαια, στις 9 το βράδυ. Για μία Καθαρή Δευτέρα…

maskarades.blogspot.com

Διαδώστε το, αυτο-οργανωθείτε σε παρέες και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί το δικαίωμα μας να σατιρίζουμε ανελέητα την εξουσία και τους μηχανισμούς της. Φέρτε τη μουσική σας, τα ποτά σας, τις ιδέες σας, τα συνθήματα και τα πανό σας. Φορώντας μάσκες, όπως ακριβώς κι εκείνοι που διαφεντεύουν τις τύχες μας…

Διαβάστε περισσότερα!

1 Μαρ 2008

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ


δείτε το διαφημιστικό spot έχει πολύ ενδιαφέρον
http://tosyn.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=1

Μια μεγάλη ευκαιρία δίνεται στους νέους για να συμμετέχουν στα κοινά έξω από κόμματα και συμφέροντα με την εκλογή των τοπικών συμβουλίων νεολαίας σε κάθε Δήμο.
Σίγουρα κάποιοι δεν θέλουν οι νέοι να συμμετέχουν πουθενά καθώς με το ζεστό τους λόγο και την διάθεση να κάνουν πράγματα χαλάνε τη σούπα σε πολλούς που έχουν αναλάβει εργολαβικά να μας σώσουν. Άλλωστε 15 χρόνια θυμάμαι ότι συζητείται η δημιουργία των τοπικών συμβουλίων νεολαίας.
Νομίζουμε πως πρέπει να υπάρξει η συμμετοχή των νέων στην διαδικασία καθώς μέσα από αυτήν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν, να πιέσουν τους τοπικούς άρχοντες, να έχουν φωνή έκφρασης αλλά και να έχουν μια υποτυπώδη οργανωμένη μορφή αντίδρασης. Για αυτό λοιπόν ενημερώστε τους νέους και πείστε τους να συμμετέχουν ώστε να μπορούν να έχουν φωνή στα δρώμενα της πόλης τους.
Μην ξεχνάτε ότι η εγγραφή τους είναι δυνατή μέχρι της 7 Μαρτίου. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει δοθεί δημοσιότητα για αυτό το θέμα καθώς είναι πασιφανές ότι κανέναν δε συμφέρει να οργανωθούν οι νέοι άνθρωποι.
Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να αφήσετε σχόλια ή να μας στείλετε e-mail.
Από το site της Νέας Γενιάς αντιγράφουμε κάποια στοιχεία πιο κάτω.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μόνη προϋπόθεση, να έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.Με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών βάσει του νόμου 3443/06 προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Τοπικών Συμβουλίων Νέων.Πώς μπορώ να συμμετέχω;Για να συμμετέχεις στα Τοπικά Συμβούλια Νέων πρέπει να είσαι από 15 έως 28 ετών και να είσαι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας. Έπειτα:• Κάνεις αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητά σου για να γραφτείς στο Μητρώο Νέων που άνοιξε στις 11 Ιουνίου 2007. • Παίρνεις μέρος στις εκλογές που θα γίνουν στις 22, 23 καθώς και 29, 30 Μαρτίου 2008 για να εκλέξεις τα μέλη ή να εκλεγείς εσύ ο ίδιος / ίδια ως ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Νέων. Το Συμβούλιο Νέων μπορεί να είναι από Πενταμελές έως Ενδεκαμελές, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητάς σου και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. (Με απόφαση των κατά τόπων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων θα διεξαχθούν οι εκλογές σε μια από τις άνω προτεινόμενες ημερομηνίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα δημοσιοποιηθεί στην τοπική κοινωνία, με στόχο να γίνει γνωστή στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως στους νέους και νέες κάθε Δήμου ή Κοινότητας).•Δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι και οι νέες ηλικίας από 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων και οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής στα Μητρώα των Νέων (που αποτελούν τον εκλογικό κατάλογο) και έχουν ήδη ανοίξει ή θα ανοίξουν σε κάθε Δήμο και Κοινότητα και θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008.• Εάν εκλεγείς μέλος του Συμβουλίου, ψηφίζεις στην πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία. • Σε κάθε περίπτωση, παίρνεις μέρος στις Δημόσιες συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων για να εκφράσεις τις απόψεις και τα θέματα που σε αφορούν. Μέσω του Προέδρου του, το Συμβούλιο Νέων θα προωθήσει όλες τις απόψεις, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο pdf με το Σύντομο Ιστορικό-Θεσμοθέτηση Τοπικών Συμβουλίων Νέων (41,9 Kb)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο pdf με το Νόμο 3443 (1,56 MB)
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο pdf με το Νόμο 3577 (610 Kb)
ΤΟ.ΣΥ.Ν.http://tosyn.gr/index.php
Διαβάστε περισσότερα!