25 Ιουλ 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οδηγός υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες,
για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW

Σύμφωνα με τον ν.3851/2010 προβλέπεται η κατά προτεραιότητα υποβολή και εξέταση
αιτημάτων από επαγγελματίες αγρότες που αφορούν σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για ηλεκτροπαραγωγή (φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες,
βιομάζα κ.λπ.) ισχύος μέχρι 100kW, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε εκτάσεις
ιδιοκτησίας τους... (Διαβάστε περισσότερα)

Τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα αυτά είναι τα εξής:

Βήμα 1ο:
Υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για έκδοση προσωρινής (αφορά
αποκλειστικά το έτος 2010) βεβαίωσης ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης,
σύμφωνα με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
249448 “Διαδικασίες ορισμού των επαγγελματιών αγροτών για την υποβολή αιτήσεων για
επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)” (ΦΕΚ Β΄ 1049) απόφαση της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βήμα 2ο:
Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για τη
χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής ή όχι από Ε.Π.Ο. με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, για την απαλλαγή από την
υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
13 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν.3851/2010.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν
είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού,
επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν.3468/2006 κυρώσεις,
καθώς και άλλες τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις στις σχετικές κείμενες διατάξεις.

2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

3. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα, όπου φαίνονται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού με
γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87, στο οποίο
θα αποτυπώνονται και οι σταθμοί της ίδιας τεχνολογίας, για τους οποίους έχει
εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή
προσφορά σύνδεσης σε ακτίνα 150μ. από τις γωνίες του γηπέδου εγκατάστασης
του αιτούμενου σταθμού.

Βήμα 3ο (εξέλιξη παράλληλα με διαδικασία βήματος 2):

Υποβολή φακέλου αιτήματος στον Διαχειριστή Δικτύου (αρμόδια τοπική υπηρεσία της
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - Δ.Ε.Η.) για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης, με
βάση το σχετικό έντυπο αίτησης της Δ.Ε.Η. και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτημα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

2. Η ως άνω προσωρινή βεβαίωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας
αγρότης.

3. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (όμοια με βήμα 2).

4. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα (όμοια με βήμα 2).

5. Απόδειξη της κυριότητας επί της έκτασης (γίνεται δεκτό και συμβολαιογραφικό
προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας στον αιτούντα) και, σε περίπτωση
συνιδιοκτησίας, συναίνεση των συνιδιοκτητών για τη χρήση του εδάφους
προκειμένου για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.

6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή (όμοια με βήμα 2).

7. Ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής του αιτήματος προς τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) για τη χορήγηση βεβαίωσης
απαλλαγής από Ε.Π.Ο..

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης
Ε.Π.Ο., αρκεί στο στάδιο αυτό να υποβληθεί ακριβές αντίγραφο του διαβιβαστικού
υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6β του άρθρου 15 του
ν.3851/2010, τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται από επαγγελματίες αγρότες στην
ιδιοκτησία τους, εξετάζονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα αιτήματα,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν.3851/2010 –δηλαδή αυτά
για τα οποία δεν είχε υποβληθεί αίτημα χορήγησης άδειας παραγωγής ή απόφασης
εξαίρεσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) πριν την ισχύ του ν.3851/2010– μέχρι
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. που προβλέπεται στην περίπτωση β΄
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
ν.3851/2010 και μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου
3851/2010 εφόσον δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μετά την έκδοση της
τελευταίας αυτής απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε αυτή.

Η προτεραιότητα των κατ’ επάγγελμα αγροτών στην εξέταση των υποβαλλόμενων
αιτημάτων κατοχυρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΔΕΗ.

Για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΕΗ της
βεβαίωσης απαλλαγής από Ε.Π.Ο., ή σε περίπτωση μη έκδοσης της εν λόγω βεβαίωσης,
αποδεικτικό έλευσης εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για την
έκδοση της βεβαίωσης (βλ. δικαιολογητικό νο 7) και σε περίπτωση μη απαλλαγής από
Ε.Π.Ο. προσκόμιση της απόφασης Ε.Π.Ο. του σταθμού.

Βήμα 4ο:

Υποβολή στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
σε εφαρμογή του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄ 87) (ισχύς από
1.1.2011) σε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Περιφερειακών του Υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά:

(α) αιτήματος για τον χαρακτηρισμό του γηπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο
σταθμός και, εφόσον χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας (Γ.Υ.Π.),

(β) αιτήματος για τη χορήγηση άδειας για το επιτρεπτό της εγκατάστασης
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, με δικαιολογητικά:

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης για τον χαρακτηρισμό της έκτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223)
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Τ.) και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και στην περίπτωση
χαρακτηρισμού της έκτασης ως Γ.Υ.Π., αίτηση για τη χορήγηση από τη
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της άδειας για το επιτρεπτό επέμβασης σε
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου
56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του
άρθρου 24 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223) και την παρ. 7 του άρθρου 9 του
ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κτήσης της βεβαίωσης χαρακτηρισμού της γης
από τον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία.

2. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).

3. Εφόσον το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός
σταθμός έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, η
έκταση:

α. δεν βρίσκεται στα διοικητικά όρια του νομού Αττικής,

β. δεν έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική Γ.Υ.Π. μέσω εγκεκριμένου Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (ΦΕΚ Α΄ 124), ή Σχεδίου
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (ΦΕΚ Α΄
33) ή εφόσον αυτό συμβαίνει, ότι τα ανωτέρω σχέδια επιτρέπουν την
εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι
αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού, επιβάλλονται και
τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες διατάξεις.

Βήμα 5ο:

Αίτημα στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας με απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτημα για έκδοση Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής Κλίμακας.

2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ίδια με βήμα 2).

3. Απόσπασμα Πινακίδας Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα (ίδιο με βήμα 2).

4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα και του μελετητή, στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο
αιτούμενος σταθμός δεν χωροθετείται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον
αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου
προστασίας της φύσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν
είναι αληθές, πέραν των προβλεπόμενων συνεπειών εκ του λόγου αυτού,
επιβάλλονται και τυχόν άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις σε σχετικές κείμενες
διατάξεις.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης καθώς και του ως άνω
αποσπάσματος πινακίδας ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 με το προσαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα, στο οικείο δασαρχείο ή σε κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία,
καθώς και στην αυτοτελή υπηρεσία Υ.Π.Ε.Κ.Α.

6. Έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.), στην περίπτωση που
ζητηθεί από την Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Βεβαίωση χαρακτηρισμού της έκτασης ή μη ως Γ.Υ.Π. (από βήμα 4).

8. Άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε
αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης (από βήμα 4).

Βήμα 6ο:

Αίτημα για Σύμβαση Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Η.), η οποία απαιτεί την
καταβολή εγγυητικής επιστολής, όπως θα οριστεί με απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη Δ.Ε.Η.

Βήμα 7ο:

Αίτημα για Σύμβαση Αγοραπωλησίας στον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή τον Διαχειριστή μη
Διασυνδεδεμένων Νήσων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται από τον
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή τον Διαχειριστή μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

Πατήστε εδώ και δείτε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται για αυτή την επένδυση

Σύνδεσμοι:
ΥΠΕΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ


Διαβάστε περισσότερα!

22 Ιουλ 2010

Ακάλυπτες επιταγές μοιράζει το κράτος στους εθελοντές

Η απόλυτη κοροϊδία…

Επιταγές δίχως αντίκρισμα μοιράστηκαν το Μάρτιο του 2009 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε τρεις εθελοντικές ομάδες ως βραβείο για την προσφορά τους. Μετά από πολλές προσπάθειες των εκπροσώπων των οργανώσεων τα χρήματα δεν έφθασαν ποτέ στους... βραβευμένους - κατά τ’ άλλα - εθελοντές.

Χρηματικό βραβείο απονεμήθηκε σε τρεις εθελοντικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής βράβευσης το Μάρτιο του 2009 από τη Γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού... (Διαβάστε περισσότερα)
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης από τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Μαργαρίτη Μουζά.

Το παρέλαβε ο πρόεδρος της ομάδας, Θανάσης Σωτηράκης. «Έχουμε επιταγή 20.000 ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Το βραβείο ήταν πλαστικοποιημένο αντίγραφο τραπεζικής επιταγής, την οποία θα μας παρέδιδαν τις επόμενες ημέρες ώστε να την εισπράξουμε από το τραπεζικό κατάστημα. Κουράστηκα επί ένα χρόνο να προσπαθώ να εισπράξω αυτή την επιταγή με την οποία θα αγοράζαμε υδραυλικά συστήματα για το τμήμα μαζικών καταστροφών. Τα παραγγείλαμε, ήρθαν και πήραμε δάνειο επειδή εξοπλίσαμε τους εθελοντές με μία ακάλυπτη επιταγή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Στην ίδια εκδήλωση βράβευσης απονεμήθηκε βραβείο στο Σώμα Σαμαρειτών- Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το πλαστικοποιημένο αντίγραφο τραπεζικής επιταγής έγραφε «οικονομική ενίσχυση 15.000 ευρώ» .

Ο αναπληρωτής Διευθυντής του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών, Αναστάσιος Γερασιμάτος, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις προσπάθειες που έκανε.
«Έκανα τηλεφωνήματα όλο το 2009 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας . Η πρώτη απάντηση ήταν σε λίγες ημέρες, τον επόμενο μήνα, άρχισε να τραβάει το θέμα, μετά φθάσαμε στις εκλογές και η απάντηση ήταν ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν εκταμιεύονται χρήματα. Ο Ερυθρός Σταυρός είχε ήδη προχωρήσει στην παραγγελία διασωστικού οχήματος, το αυτοκίνητο είχε έρθει και ήταν σε αναμονή για να το πάρουμε. Πριν από περίπου τρεις μήνες μας το επιβεβαίωσαν τηλεφωνικά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι δεν πρόκειται να πάρουμε τα χρήματα διότι δεν υπάρχουν στα ταμία του Κράτους». Ο κ. Γερασιμάτος μας ενημέρωσε ότι ακύρωσαν την παραγγελία του αυτοκινήτου ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σωστό και πρέπον να μην υλοποιείται μία υπόσχεση, η οποία ήρθε αβίαστα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αφού δεν απαιτήθηκε από το Σώμα.

Την τρίτη πλαστικοποιημένη επιταγή παρέλαβε η υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Καισαριανής και δημοτική σύμβουλος Γεωργία Φιλίππου, για την προσφορά των εθελοντών. Η εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής βραβεύθηκε με «οικονομική ενίσχυση» 10.000 ευρώ.

«Επικοινώνησα πολλές φορές με τον κύριο Μουζά και με τη γραμματέα του, όμως δεν μας την έδωσαν ποτέ » επεσήμανε η δημοτική σύμβουλος Καισαριανής.

Απάντηση Μαργαρίτη Μουζά

Σε επικοινωνία του με το ΣΚΑΪ, ο πρώην ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Μαργαρίτης Μουζάς απάντησε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Για πρώτη φορά από συστάσεως της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) διοργανώθηκε τιμητική εκδήλωση για την προσφορά των εθελοντών σε θέματα πολιτικής προστασίας. Στην εν λόγω εκδήλωση τιμήθηκαν ως διακριθείσες τρεις εθελοντικές οργανώσεις από όλη της Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Οι διακρίσεις αυτές συνίσταντο σε α) επίδοση τιμητικής πλακέτας αναγνώρισης του προσφερομένου έργου από τον Υπουργό Εσωτερικών, β) επίδοση ενός φορητού Η/Υ και γ) πρόσθετη οικονομική επιχορήγηση από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες (από το Υπ. Οικονομικών) ετήσιες πιστώσεις τρέχοντος έτους της ΓΓΠΠ. Στην ανωτέρω εκδήλωση επιδόθηκαν άμεσα οι τιμητικές πλακέτες και οι Η/Υ, ενώ οι επιπρόσθετες πιστώσεις περιελήφθησαν στις προτάσεις κατανομής πιστώσεων που πρότεινε (έγκαιρα και πριν τις εκλογές) η ΓΓΠΠ στο Υπ. Οικονομικών για ανάλογη διάθεση (και πάλι στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων πιστώσεων τρέχοντος έτους). Το εάν τελικά το ελληνικό κράτος δεν έχει συνέχεια (αλλά και συνέπεια) στη λειτουργία του δεν αποτελεί δική μου ευθύνη και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποτελεί προσωπική μομφή".
πηγή: ΣΚΑΪ
Διαβάστε περισσότερα!

20 Ιουλ 2010

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΩΚΡΑΤΗ...

Μια στυγερή δολοφονία, ένας βίαιος θάνατος, μια σύζυγος χήρα, ένα μωρό ορφανό, και μια αγέννητη ψυχούλα που δε θα γνωρίσει ποτέ πατέρα...

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δολοφονίας του Σωκράτη...

Ασχέτως αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς με τον τρόπο που διαχειριζόταν το “troktiko”, είναι σίγουρο ότι ο απλός κόσμος βρήκε βήμα για να εκφράσει την άποψή του, την καταγγελία του, τον πόνο του, αλλά και για να ενημερωθούν όλοι τάχιστα για διάφορα συμβάντα. Όπως και να έχει η παρουσία του "troktikou" άλλαξε προς το καλύτερο, τα δεδομένα του διαδικτύου στην Ελλάδα .

Αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνει ο Σωκράτης.

Το “troktiko” από την πρώτη δράση μας, μας είχε στηρίξει και μας έδινε βήμα συνεχώς για να ενημερώνουμε τους πολίτες.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια για την άνανδρη δολοφονία του Σωκράτη στη σύζυγο, τους συγγενείς, τους φίλους, και τους συνοδοιπόρους του στο διαδίκτυο...

Καλό ταξίδι...

και καλό κουράγιο στους οικείους του και τη χαροκαμμένη μητέρα του...
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα!

18 Ιουλ 2010

Πυρκαγιές. Μία από τα ίδια...

Πυρκαγιές και εμπρησμοί στην ημερήσια καλοκαιρινή διάταξη.

Βέβαια για να αρχίσουν τα μέσα να ασχολούνται με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, ή θα πρέπει να καίγεται η Αττική ή να καίγεται κανένα βουνό για μέρες. Φαίνεται πως παραμένει σε πλήρη ισχύ το «Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα».

Για πολλούς, οι χθεσινές φωτιές ήταν οι πρώτες που μπήκαν στην Ελλάδα, φέτος το καλοκαίρι!!!

Καλό είναι να καταλάβουμε ότι, ζούμε σε μια χώρα που έχει ιδιαίτερα καλές συνθήκες για τις πυρκαγιές με πάρα πολύ καύσιμη ύλη, με δυνατούς ανέμους και παρατεταμένους καύσωνες. Αν προσθέσουμε την γνωστή προχειρότητα του κρατικού μηχανισμού, και τα συμφέροντα κάποιων που «ειδικεύονται» στους εμπρησμούς, δημιουργείται ένα εκρηκτικό και επικίνδυνο μείγμα έντονων πυρκαγιών.

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εμπρησμός είναι τυφλή τρομοκρατία και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και από τους πολίτες αλλά και από τις αρχές.

Ένας εμπρησμός μπορεί να κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους ή καλλιεργειών, κατοικίες, περιουσίες, πουλιά, ζώα, ανθρώπους.

Ο εμπρηστής είναι εν δυνάμει δολοφόνος... (Διαβάστε περισσότερα)
Θα πρέπει να γνωρίζουμε, ότι σημαντικό ρόλο στην πυροπροστασία αλλά και στην πυρόσβεση παίζουν οι αφανείς ήρωες της υπόθεσης , οι εθελοντές. Για αυτό θα πρέπει να συμμετέχουμε σε τέτοιες εθελοντικές ομάδες για τη δική μας προστασία αλλά και για την επιτυχή βοήθειά μας στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Πιο κάτω υπάρχουν τα sites της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας που έχουν χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και την πυροπροστασία. Πατήστε πάνω για να ενημερωθείτε αλλά και να προστατευτείτε.
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πολιτική Προστασία
Διαβάστε περισσότερα!

12 Ιουλ 2010

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ.

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

update: Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις διαδικασίες που χρειάζονται όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στις 23/7/2010

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, επιχειρείται μια σημαντική αναδιανομή του πλούτου, με το δικαίωμα που δίνεται στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να παράγουν ρεύμα από φωτοβολταϊκά.

Όπως σε όλα τα επενδυτικά σχέδια υπάρχουν ευκαιρίες αλλά ελλοχεύουν και κίνδυνοι, παρούσης και της γνωστής κρατικής γραφειοκρατίας και προχειρότητας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ο χρόνος που χρειάζονται οι αγρότες για να πάρουν όλες τις εγκρίσεις και που θα ξεπεράσει σχεδόν σίγουρα, τους έξι μήνες... (Διαβάστε περισσότερα)

Αυτό θα έχει ως συνέπεια να υπογράψουν σύμβαση αγοραπωλησίας με το ΔΕΣΜΗΕ, (εκεί κλειδώνει και ο ηλεκτρικός χώρος) μετά τον Ιανουάριο του 2011 που η τιμή της kw θα είναι 41,9 λεπτά και όχι 45 λεπτά που είναι σήμερα. Η μείωση είναι της τάξης του 7%. Μετά τη σύνδεση με το δίκτυο η αναπροσαρμογή της τιμής είναι στο 25% του ετήσιου πληθωρισμού.

Οι τρεις μήνες που έδινε προτεραιότητα ο νόμος για τις ΑΠΕ στους αγρότες εξανεμίζεται, καθώς έχει περάσει πάνω από ένας μήνας αλλά το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχουν προχωρήσει στις ανάλογες υπουργικές αποφάσεις με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να μην δέχεται ακόμη αιτήσεις από αγρότες.

Θα πρέπει η ΠΑΣΕΓΕΣ άμεσα να ζητήσει τις ανάλογες παρατάσεις και τις υπουργικές αποφάσεις ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι αγρότες στις επενδύσεις. Και θα πρέπει να λυθεί και το ζήτημα με τα εξ αδιαιρέτου κτήματα άμεσα, καθώς ο νόμος μιλά μόνο για ιδιόκτητα κτήματα και δεν έχει πρόβλεψη για τα εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχια.

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές είναι τα κτήματα να βρίσκονται κοντά σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, και αν είναι δυνατόν σε δίκτυο μέσης τάσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να συνδεθεί ένα φωτοβολταϊκό 100kw στο δίκτυο χαμηλής τάσης γιατί δεν το σηκώνει. Το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο μέσης τάσης είναι κατά πολύ υψηλότερο. Ξεκινάει από τις έντεκα χιλιάδες ευρώ συν ΦΠΑ. Και όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο το κόστος αυξάνεται.

Ένα έξτρα κόστος θα υπάρξει από την εισαγωγή του αγρότη στην έβδομη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ, αυτόματα μόλις κάνει έναρξη εργασιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα η 7η κατηγορία έχει εισφορές 1318 ευρώ το χρόνο ενώ η πρώτη που βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών έχει εισφορές 468 ευρώ το χρόνο.

Ένα ζήτημα που δημιουργεί επίσης σημαντικό έξοδο, είναι το υψηλό κόστος τραπεζικού δανεισμού. Ήδη η Αγροτική μίλησε για επιτόκιο γύρω στο 8.5% που μαζί με την εισφορά ξεπερνά το 9%. Ένα ερωτηματικό για τους επενδυτές θα είναι και τι δάνειο ή leasing θα επιλέξουν. Με βάση το επιτόκιο χορηγήσεων της κάθε τράπεζας ή με βάση το euribor, το βασικό επιτόκιο του ευρώ.

Για την κατασκευή του πάρκου θα χρειαστεί ένα 15 -25% ιδίας συμμετοχής (ανάλογα τη μορφή της χρηματοδότησης) συν το ΦΠΑ κάποιων εργασιών όπως χωματουργικά περίφραξη, αντικεραυνικά, οικίσκος, εργασίες παροχής υπηρεσιών, κάμερες ασφαλείας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης παραγωγής κ.τ.λ. Για τα panels, τους inverters, και τον λοιπό εξοπλισμό παραγωγής υπάρχει απαλλαγή από το ΦΠΑ.

Μεγάλη προσοχή να μη δοθούν προκαταβολές σε εταιρείες για την κατασκευή του πάρκου, πριν να υπογράψουν οι αγρότες με το ΔΕΣΜΗΕ. Επίσης προσοχή, να μην παραπλανόνται οι αγρότες από επιτήδειους που υπόσχονται σύνταξη φακέλων και αδειοδότηση γιατί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να καταθέσουν καθώς δεν υπάρχουν οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις και η ΔΕΗ δε δέχεται αιτήσεις.

Θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο κόστος παραγωγής οι αγρότες, το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος του πάρκου, της τηλεφωνικής γραμμής ή 3G, του λογιστή, της ηλεκτρονικής επίβλεψης και του ελέγχου του πάρκου, του καθαρισμού των πλαισίων, και της ασφάλειας του έργου. Αυτό το κόστος συνολικά κυμαίνεται από 6-11% της απόδοσης του πάρκου.

Οι εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών πλαισίων εγγυώνται αποδόσεις έως 12 χρόνια για παραγωγή ισχύος 93% και 25 χρόνια για παραγωγή ισχύος 85%.

Η μείωση της απόδοσης όμως αντισταθμίζεται με την κατά 10 έως 15% μεγαλύτερη απόδοση που έχουν τα πάρκα στη νότια Ελλάδα και έως 20% στην Κρήτη, σε σχέση με το τυπικό ηλιακό δυναμικό και τις μελέτες.

Ένας σημαντικός γρίφος που υπάρχει, είναι ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Το εθνικό σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ πρόσφατα, προτείνει στόχο για τα φωτοβολταϊκά 2.567 MW το 2020.

Ήδη μέχρι σήμερα στη ΡΑΕ έχουν κατατεθεί αιτήσεις για 3700 MWp εκ των οποίων εκτιμάται ότι μπορούν να υλοποιηθούν περί τα 2.000-2.500 MWp. Άρα με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ σχεδόν κλειδώνει ο ηλεκτρικός χώρος άμεσα με τις υπάρχουσες αιτήσεις αν δεν υπάρξει διόρθωση του στόχου.

Εν τω μεταξύ η ΡΑΕ ακόμη δεν έχει αποσαφηνίσει πόσος είναι ο ελεύθερος ηλεκτρικός χώρος για φωτοβολταϊκά ανά περιφέρεια.

Το σημαντικό είναι ότι οι ενώσεις έχουν προχωρήσει στη δημιουργία υποστηρικτικών- μελετητικών γραφείων και έχοντας γίνει πρόσφατα η ψηφιοποίηση μπορούν άμεσα και με ελάχιστο κόστος για τους αγρότες να προχωρήσουν στην επενδυτική πρόταση.

Δε θα πρέπει όμως οι ενώσεις να λειτουργήσουν ως κερδοσκοπικά μελετητικά γραφεία και να ζητούν 4 -5 χιλιάδες ευρώ για τη σύνταξη φακέλου και την αδειοδότηση. Ένα ποσό της τάξης των χιλίων ευρώ, θα ήταν αρκετό για τις γραφειοκρατικές εργασίες που είναι αναγκαίες, και που θα αφήσει και κέρδος στις ενώσεις και δε θα κοστίσει υπερβολικά στους αγρότες.

Ακόμη δεν υπάρχει το πλαίσιο που κινούνται οι ενώσεις σε σχέση με τις διαδικασίες στο site της ΠΑΣΕΓΕΣ, κάτι το οποίο θα μείωνε το χρόνο για αρκετούς αγρότες – χρήστες του διαδικτύου.

Μια σημαντική παράμετρο κοινωνικής δικαιοσύνης θα ήταν να μπορούν να έχουν προτεραιότητα στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου οι αδύναμοι, οικονομικά αγρότες και οι οικογένειές τους.

Το ερωτηματικό που υπάρχει πέραν όσων αναφέρονται στο άρθρο είναι ότι στη σύμβαση με το ΔΕΣΜΗΕ, δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρέπει να παραλαμβάνει η ΔΕΗ όλο το ρεύμα που παράγει η εγκατάσταση. Βέβαια δεν αναφέρει και πουθενά ότι θα παίρνει μόνο ένα μέρος.
Επίσης σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα με το μετασχηματιστεί που βάζει η ΔΕΗ να υπάρξει "κόφτης" ροής ρεύματος από την εγκατάσταση στον μετασχηματιστή.

Εν κατακλείδι σαφώς είναι ένα σεβαστό εισόδημα για τους αγρότες, και αλλάζει ταυτόχρονα και τον οικονομικό χάρτη της επαρχίας προς το καλύτερο. Χρειάζεται όμως προσοχή.

Σίγουρα μιλάμε για αναδιανομή πλούτου προς τους ασθενέστερους και την επαρχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, αν γίνει σωστά.

update: Δείτε εδώ τις διαδικασίες που χρειάζονται όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΚΑ στις 23/7/2010
Διαβάστε περισσότερα!

9 Ιουλ 2010

Παρουσίαση της έκδοσης EuroCharity Yearbook 2009 με τίτλο «Είναι θέμα κουλτούρας...»

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010, 18:30
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, Αθήνα
(Μετρό Πανεπιστήμιο ή Σύνταγμα)
Η EuroCharity με χαρά σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της τρίτης ετήσιας έκδοσης της σειράς EuroCharity Yearbook με τίτλο «Είναι θέμα κουλτούρας...», που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 13 Ιουλίου, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής (Πλατεία Κολοκοτρώνη), στις 18:30. Μετά την παρουσίαση ακολουθεί κοκτέιλ.

Η φετινή έκδοση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, πολιτικών εκπροσώπων, ειδικών του χώρου, ακαδημαϊκών επιστημόνων κ.ά., εστιάζει στην εταιρική -και όχι μόνο- κουλτούρα, επιθυμώντας να συλλέξει και να αναδείξει όλα εκείνα τα συστατικά που διαμορφώνουν το ψηφιδωτό μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού καθιστώντας τον μοναδικό!

Η σειρά λευκωμάτων EuroCharity Yearbook συνεχίζει την παρεμβατική της πορεία φιλοδοξώντας να αποτελέσει και πάλι έναυσμα και αφετηρία προβληματισμού και σύνθεσης απόψεων ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Διακεκριμένοι ομιλητές, ανάμεσα στους οποίους ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί και ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών και φορέων καθώς και μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα τιμήσουν τη EuroCharity και το κοινό της εκδήλωσης με την παρουσία τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε:
κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, τηλ.: 210 747 5845-8, E-mail: george.tsiakalakis@eurocharity.org.
Διαβάστε περισσότερα!

1 Ιουλ 2010

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ.

Το... 2110 θα ξαναγίνει όπως ήταν η Πάρνηθα


Τα επόμενα 80 με 100 χρόνια θα μπορούμε να ξαναδούμε τη βλάστηση που υπήρχε στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας, εκτιμούν έλληνες δασολόγοι, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας.

Ο εθνικός δρυμός καταστράφηκε από μια μεγάλη πυρκαγιά στις 28 Ιουνίου του 2007 και οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο ένα τρίτο της έκτασης που κάηκε, η βλάστηση δεν θα επανέλθει.

Όπως αναφέρουν, η ελάτη είναι δύσκολο είδος να αναπτυχθεί ενώ η μαύρη Πεύκη θέλει αρκετά καλή συντήρηση.

Οι δασολόγοι υποστηρίζουν ότι έχουν γίνει προσπάθειες προστασίας και περιφρούρησης του εθνικού δρυμού με συχνές περιπολίες από το δασαρχείο και το φορέα διαχείρισης, όμως θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι ομάδες εθελοντών που θα βρίσκονται στα παρατηρητήρια.

Γιώργος Κεραμιτζόγλου. skai.gr Διαβάστε περισσότερα!